Frisian > English
a   â   b   c   d   e   é   ê   f   g   h   i   y   j   k   l   m   n   o   ô   p   q   r   s   t   u   ú   û   v   w   x   z    

your query returned 20 result(s)

yl n.   corn

yllúzje n.   illusion

ymponearje v.   to impress

yn prep.   in, inside, into

ynbrekker n.   burglar

yndiaan n.   american indian

yndie adv.   indeed

yndustrieel a.   industrial

yndustry n.   industry

ynfantery n.   infantry

ynfeksje n.   infection

ynflaasje n.   inflation

yngong n.   entrance

ynpakke v.   to pack, wrap up

ynsekt n.   insect

ynstrumint n.   instrument

yntekenje v.   have a subscription

yntelligint a.   intelligent

ynteressant a.   interesting

ytber a.   edible

WebDict   ©2002-2010 tim w. talpas
dict@jargot.com
http://www.jargot.com/