Frisian > English
a   â   b   c   d   e   é   ê   f   g   h   i   y   j   k   l   m   n   o   ô   p   q   r   s   t   u   ú   û   v   w   x   z    

your query returned 73 result(s)

wa pron. interr.   who

waans pron.   whose, of which

waar n.   weather

waarglês n.   barometer

waarmte n.   warmth

wâld [vɔːd] n.   forest

walfisk n.   whale

wang n.   cheek

wannear pron. interr.   when

warberens n.   vigour

waskje v.   to wash

wat pron. interr.   what

wedzje .   wager

weet n.   wheat

wei n.   road, route

weilitte v.   to overlook, omit

welle n.   fountain

wenne v.   to get used to

wêr pron. interr.   where

wêrom pron. interr.   what for

westlik a.   western

wet n.   law

wetter n.   water

weversblêd n.   plaintain

wêze v.   to be   (pres. ik bin, do bist, hy is, wy binne, past. ik wie, do wiest, hy wie, wy wienen, pp. west)

widdo n.   widow

widner n.   widower

wierheid n.   reality

wiet a.   wet

wifkjen n.   hesitation

wiid a.   wide

wiidte n.   width

wiif n.   wife

wike n.   week

winkel n.   store, boutique

winter n.   winter

wiskundich a.   mathematical

witte v.   to know how

wittenskip n.   science

wittenskiplik a.   scientific

wjirm [vjɪrm] n.   worm

wjuk n.   wing

woansdei n.   wednesday

woarst [vwast] n.   sausage

woartel n.   carrot

wolf n.   wolf

wolk n.   cloud

wolkom .   welcome

wolle v.   to want, be willing to

wrâld n.   world

wrâldoarloch n.   world war

wreed a.   cruel

wrek n.   revenge, vengeance

wreke v.   to avenge

wriuwe v.   to rub

wurch a.   tired

wurd n.   word

wurdboek n.   dictionary

wurde v.   to become

wurdlid n.   syllable

wurk n.   work, job

wurker n.   worker

wurkleas a.   unemployed

wurkleazens n.   unemployment

wy pron.   we   (obl. ús, poss. ús)

wykein n.   weekend

wyld a.   wild, savage

wylst prep.   whilst, during

wyn n.   wind

wyn n.   wine

wynbrau n.   eyebrow

wynmoanne n.   october

wyt [vit] a.   white

WebDict   ©2002-2010 tim w. talpas
dict@jargot.com
http://www.jargot.com/