Frisian > English
a   â   b   c   d   e   é   ê   f   g   h   i   y   j   k   l   m   n   o   ô   p   q   r   s   t   u   ú   û   v   w   x   z    

your query returned 236 result(s)

sa adv.   so, as

sakeman n.   businessman

salm n.   salmon

sâlt n.   salt

samling n.   collection

sammelje v.   to collect

sân n.   sand

sân num. card.   seven

sânde num. ord.   seventh

santich num. card.   seventy

santjin num. card.   seventeen

santjinde num. ord.   seventeenth

sarkastysk a.   sarcastic

satellyt n.   satellite

seal n.   saddle

searje n.   series, set

sechstich num. card.   sixty

sechstjin num. card.   sixteen

see [seː] n.   sea

seerôver n.   pirate

seesykte n.   seasickness

seewier n.   alga, seaweed

seinboade n.   ambassador, emmisary

seis num. card.   six

seldsum a.   rare

sels pron.   self, herself, himself

semint n.   cement

senuweftich a.   agitated, nervous

seremoanje n.   ceremony

sersjant n.   sergeant

sfear n.   sphere

sibskip n.   affiliation, relationship

sichtber a.   visible

siden a.   silken

siderûp n.   silkworm

sie n.   seed

siede v.   to boil

siedzje v.   to sow, seed

siik a.   sick

sike n.   breath

sikehûs n.   hospital

silinder n.   cylinder

sille v. aux.   shall, will

simmer n. c.   summer

sine n.   sinew, tendon

sinesappel n.   orange

sink n.   zinc

sinkingssykte n.   typhus

sinne n.   sun

sinnebril n.   sunglasses

sinneljocht n.   sunlight

sinnestriel n.   sunbeam

sinteklaas n.   santa claus

sintimeter .   centimetre

sintrum n.   centre

sitroen n.   lemon

sitte v.   to sit

sizze v.   to say

sjampo n.   shampoo

sjem n.   jam

sjen v.   to see

sjerp n.   syrup

sjippe n.   soap

sjiraffe n.   giraffe

sjitte v.   to shoot

sjonge v.   to sing

skaai n.   breed, race

skamteleas a.   abandoned

skandinavysk a.   scandinavian

skansearje v.   to injure

skat n.   treasure

skearmes n.   razor

skelf n.   heap, pile, stack

skelk n.   apron

skema n.   scheme, pattern, model

skepsel n.   creature

skerm n.   screen

skiednis n.   history

skiep n.   sheep

skiepfleis n.   mutton

skier a.   grey

skiereilân n.   peninsula

skiif n.   disc

skilderij n.   painting

skimer n.   twilight

skimmel n.   mold

skine v.   to seem, appear

skjirre n.   scissors

skoalle n.   school

skoan a.   pretty

skodzje v.   to shake

skoech n.   shoe   pl. skuon

skorpioen n.   scorpion

skot n.   scot

skotlân n.   scotland

skotsk a.   scottish

skouder n.   shoulder

skouspul n.   spectacle

skram n.   scratch, abrasion

skreauwe v.   to scream, cry out

skrift n.   script, writing

skrikkeljier n.   leap-year

skriuwe [skrjowə] v.   to write

skriuwmasine n.   typewriter

skroar n.   tailor

skroevedraaier n.   screwdriver

skrutel a.   scrupulous

skuld n.   debt, fault, guilt

skuldich a.   guilty

skulp n.   shell

skuorre n.   shed

skûtelwaskje .   wash up

skyld n.   shield

skyldpod n.   tortoise

skylfisk n.   haddock

slaad n.   salad

slaan v.   to hit

slach n.   hit, blow

slachier n.   artery

slachter n.   butcher

slachterij n.   butcher shop

slagje v.   to succeed

slange n.   snake

sleau a.   careless, negligent

sliepe v.   to sleep

sliepkeamer n.   bedroom

sljucht a.   crazy

slotmakker n.   locksmith

slûker n.   smuggler

smaak n.   taste

smeie v.   to forge

smite v.   to throw

smoargens n.   dirt

snie n.   snow

snije v.   to cut

snjitsje a.   a little

soan n.   son

sok a.   such

sosjaal a.   social

sosjalisme n.   socialism

sosjology n.   sociology

souder n.   attic

souje v.   to sift

spaansk a.   spanish

spanjoal n.   spaniard

spear n.   spear, lance

spegel n.   mirror

spek n.   bacon

spier n.   muscle

spinaazje n.   spinach

spinreach n.   spiderweb

spjocht n.   woodpecker

spoarwei n.   railroad, railway

spoarwein n.   railway carriage, wagon

spoek n.   ghost, phantom

spoekje v.   to haunt

sport n.   sport

sprake n.   language, tongue

sprinkhoanne n.   locust

sproeie v.   to gush, spurt

spûns n.   sponge

spylder n.   actor

spylster n.   actress

stabyl n.   stable

stânbyld n.   statue

stap n.   step

starte v.   to start

stasjon n.   station

stean v.   to stand

stêd n.   city, town

stedhûs n.   city hall, town hall

stedsk a.   urban

stekke v.   to stab

sterkens n.   strength

steryl a.   sterile

steune v.   to sustain

stiel n.   steel

stien [stiən] n.   stone

stige v.   to arise, get up

stiif a.   rigid, stiff

stikelbaarch n.   porcupine

stil a.   calm, quiet

stjêr n.   star

stjerke n.   asterisk

stjerrekunde n.   astronomy

stjonke v.   to reek, stink, smell bad

stoarm n.   tempest, storm

stoel n.   chair

stôk n.   stick

stomp a.   blunt

stream n.   stream

streamke n.   brook

streep n.   millimetre

strie n.   straw

string a.   severe, strict

strjitte n.   street

strûk n.   bush, shrub

struktuer n.   structure

strúsfûgel n.   ostrich

studint n.   student

sturt n.   tail

sturtstjer n.   comet

styl n.   style

súdlik a.   southern

sûgje v.   to suck

sûkelarje n.   chocolate

sûker n.   sugar

sûn a.   healthy

sûnde n.   sin, transgression

sûnder prep.   without

sûnens n.   health

supermerk n.   supermarket

suster n.   sister

suverje v.   to cleanse, purge

swan n.   swan

swarre v.   to swear

sweed n.   swede

sweedsk a.   swedish

swier a.   heavy, burdensome  

swiertekrêft n.   gravity

swiet a.   sweet

swimme v.   to swim

swit n.   perspiration, sweat

switserlân n.   switzerland

switsersk a.   swiss

swurd n.   sword

sy pron.   she

sy pron.   they

sykhelje v.   to breathe

sykheljen .   respiration

symboal n.   symbol

symfony n.   symphony

symmetrysk a.   symmetric

sympaty n.   sympathy

syn pron.   her, its, their

systematysk a.   systematic

WebDict   ©2002-2010 tim w. talpas
dict@jargot.com
http://www.jargot.com/