Frisian > English
a   â   b   c   d   e   é   ê   f   g   h   i   y   j   k   l   m   n   o   ô   p   q   r   s   t   u   ú   û   v   w   x   z    

your query returned 53 result(s)

oalje n.   oil

oaljefant n.   elephant

oan prep.   to, toward, towards

oanbefelling n.   recommendation

oanbiede v.   to offer up, sacrifice

oanbringe v.   to report

oandielhâlder n.   shareholder

oandringe v.   to insist

oanfaller n.   aggressor, attacker

oanfarre v.   to collide, crash into

oanhing n.   following, supporters, party

oanlieding n.   occasion

oanmoanje v.   to admonish

oanpakke v.   to deal with, take on, tackle

oansizze v.   to inform, let know

oansjitsk a.   cuddlesome, cuddly

oanslach n.   assessment

oanslute v.   to associate, come together

oansluting n.   joining, junction

oanspraaklikheid n.   responsibility

oanstelle v.   to appoint

oanstjit n.   offence

oant prep.   till, until

oantekening n.   annotation, note

oantekenje v.   to make a note of, write down

oardiel n.   judgment

oaremoarn n.   the day after tomorrow

oargel n.   organ

oarloch n.   war

oarspronklik a.   indigenous

observearje v.   to observe, mind

oer prep.   over, about

oerbeppe .   great-grandmother

oerdriuwe v.   to exaggerate

oere n.   hour

oerflak n.   surface

oerflakte n.   area

oerfol a.   brimming, replete

oergeunst n.   envy

oergeunstich a.   envious

oerpake n.   great-grandfather

oersetting n.   translation

oerwinner n.   victor

oerwinning n.   victory

oester n.   oyster

oft conj.   whether, if

okse n.   ox

oliif n.   olive

om prep.   around

omke n.   uncle

omt conj.   because

op prep.   on

oseaan n.   ocean

WebDict   ©2002-2010 tim w. talpas
dict@jargot.com
http://www.jargot.com/