Frisian > English
a   â   b   c   d   e   é   ê   f   g   h   i   y   j   k   l   m   n   o   ô   p   q   r   s   t   u   ú   û   v   w   x   z    

your query returned 87 result(s)

kaai n.   key

kaart n.   card, menu

kabeljau n.   cod

kafee n.   café, coffee house

kaktus n.   cactus

kâld a.   cold

kalinder n.   calendar

kamiel n.   camel

kammeraat n.   buddy, companion, pal

kampearje v.   to camp

katalogus n.   catalogue, directory

kategory n.   category

kaugom n.   chewing gum

keal n.   calf (cow)

keallefleis n.   veal

keamer n.   room

kelnerinne n.   waitress

keninklik a.   regal, royal

keninkryk n.   kingdom

kenne v.   to know, be acquainted with

kers n.   cherry

keunst n.   art

keunstmjittich a.   artificial

keunstner n.   artist

keunstwurk n.   work of art

kiel n.   throat

kin n.   chin

kinne v.   to be able to, can

kjifdier n.   rodent

klassyk a.   classic, classical

kleie v.   to complain

klinyk n.   clinic

knibbel n.   knee

knyn n.   rabbit

ko n.   cow   pl. kij

koar n.   chorus, choir

koark n.   cork

koarketrekker n.   corkscrew

koart a.   short

koarts n.   fever

koeke n.   cake

kofje n.   coffee

kofjekanne n.   coffee pot

kôgje v.   to chew

koken n.   kitchen

kokosnút n.   coconut

koloanje n.   colony

komme v.   to come

kompjûter n.   computer

komplimint n.   compliment

komselden adv.   seldom

komysk a.   comical

konflikt n.   conflict

konjak n.   cognac

konklúzje n.   conclusion

kontakt n.   contact

kontrakt n.   contract

kontrolearje v.   to check, audit, supervise

kontroleur n.   checker, controller

koper n.   copper

kostje v.   to cost

koweblomke n.   daisy

kowefleis n.   beef

kraach n.   collar

krante n.   magazine, periodical

kranteman n.   journalist

kredyt n.   credit

krekt a.   on time, prompt, punctual

kremaasje n.   cremation

kremearje v.   to cremate

krewearje v.   to take action, act

krie n.   crow

kriichsman n.   warrior

krisis n.   crisis, emergency

kroane v.   to groan, moan

kropslaad n.   lettuce

krûpe v.   to crawl

krysttiid n.   christmas

kryt n.   chalk

kûgel n.   bullet

kuierder n.   stroller

kuierje v.   stroll

kultuer n.   culture

kunde n.   acquaintance

kwab n.   jellyfish

kwierich a.   elegant

kyl n.   keel

WebDict   ©2002-2010 tim w. talpas
dict@jargot.com
http://www.jargot.com/