Frisian > English
a   â   b   c   d   e   é   ê   f   g   h   i   y   j   k   l   m   n   o   ô   p   q   r   s   t   u   ú   û   v   w   x   z    

your query returned 24 result(s)

jaagje v.   to hunt

jaan v.   to give   (pres. ik jou, do joust, hy jout, wy jouwe, past. ik joech, wy joegen, pp. jûn)

jaar n.   udder

japansk a.   japanese

jern n.   yarn

jier n.   year

jierdei n.   birthday

jiertiid n.   season

jild n.   money

jildstik n.   coin

jimme pron.   ya'll

jiske n.   ash, cinder

jiskefet n.   garbage can

jit adv.   yet

jitte v.   to scatter

jittik n.   vinegar

jo pron.   you   (formal) (obl. jo, poss. jo/jins)

joadium n.   iodine

jok n.   yoke

jong a.   young

jûn adv.   tonight

jûns adv.   in the evening

jûnsrea n.   afterglow

juster adv.   yesterday

WebDict   ©2002-2010 tim w. talpas
dict@jargot.com
http://www.jargot.com/