Frisian > English
a   â   b   c   d   e   é   ê   f   g   h   i   y   j   k   l   m   n   o   ô   p   q   r   s   t   u   ú   û   v   w   x   z    

your query returned 177 result(s)

faam n.   girl

faas n.   vase

fabrisearje v.   to fabricate

fakânsje n.   spare time, time off, vacation

fakant a.   vacant

fakferiening n.   corporation

fâld n.   furrow, wrinkle

falle v.   to fall

falsk a.   false

famke n.   young girl

fan prep.   from, of

fange v.   to capture, grapple

fantastysk a.   fantastic

fanwegen prep.   because of

farsk a.   fresh, recent

farwol interj.   adieu, farewell, bye

fear n.   feather

fearboat n.   ferry

feart n.   canal

fechtsje v.   to fight

fee n.   livestock

feestdei n.   holiday

feestje v.   to celebrate

feestmiel n.   banquet, feast

fegetariër n.   vegetarian

feie v.   to sweep

feilichheidsspjelde n.   safety pin

feiligens n.   security

feiling n.   auction

feint n.   youngster

feitlik a.   factual, real

fentilator n.   ventilator, fan

fentyl n.   valve

ferachtsje v.   to despise

ferbaze v.   to amaze

ferbergje v.   to conceal, hide

ferbettering n.   progress

ferbetterje v.   to improve

ferbine v.   to bind, tie up, connect

ferbjustere a.   dazed, perplexed

ferbjustering n.   confusion

ferbyldzje v.   to imagine

ferdraachsum a.   tolerant

ferduldigens n.   patience

fergeliking n.   comparison

fergelykje v.   to compare

fergif n.   poison

fergiftich a.   poisonous

ferhaal n.   narrative, tale, story

ferhâldingswurd n.   preposition

ferhiere v.   to rent out, let

ferjitte v.   to forget

ferjouwing n.   absolution

ferkeapber a.   for sale

ferkeaper n.   salesman

ferkeapje v.   to sell, vend

ferkeapster n.   saleswoman

ferkear n.   traffic

ferkiezing n.   choice, election

ferlamje v.   to paralyse

ferlamming n.   paralysis

ferlegen a.   shy, self conscious

ferlitte v.   to abandon, forsake

ferlof n.   permission

fermaaklik a.   amusing, entertaining

fermoardzje v.   to kill

fers n.   poem

fersykje v.   to ask for

fersykskrift n.   petition

fertikaal a.   vertical

fertrouwe v.   to have faith, confidence in   || to trust, believe in, entrust

fertsjinje v.   to earn, win

fertún n.   fortune

fêst a.   fixed, held fast

fêstdwaan v.   to affix, attach, secure

fet n.   fat, grease

fiede v.   to nourish

fiedsel n.   food, nourishment

fiele v.   to feel

fier a.   far

fierders conj.   moreover

fierrekiker n.   binocular

figuer n.   diagram, figure

figuerlik a.   figurative

fiich n.   fig

fiif num.   five

fiis a.   dirty, filthy, soiled, unclean

fijân n.   adversary, enemy

fijannich a.   adverse, hostile

fiksje n.   fiction

filla n.   villa

filosofy n.   philosophy

filt n.   felt

fin n.   fin

finansjeel a.   financial

fine v.   to find

finger n.   finger

finzene n.   arrested person

fioele n.   violin

fiolonsel n.   cello

firus n.   virus

fisk n.   fish

fisum n.   visa

fitaal a.   vital

fitamine n.   vitamin

fiver n.   pond

fjirde num. ord.   fourth

fjirtich num. card.   forty

fjirtjin .   fourteen

fjirtjinde num. ord.   fourteenth

fjochtsje v.   to fight

fjoer n.   fire

fjouwer num.   four

fjouwerje .   gallop

flaaks n.   flax

flagge n.   flag, banner

fleander n.   aviator, airman

fleane v.   to fly

fleanfjild n.   airport

flearen n.   arthritis

flearmûs n.   bat

flecht n.   flight

flechtsje v.   to flee, run away

fleis n.   flesh, meat

flie n.   flea

flinter n.   butterfly

floatich a.   lovable

floeie v.   to flow

flok n.   blasphemy

flokke v.   to blaspheme, curse, cuss

fluch a.   quick, rapid, speedy, swift

foar prep.   in front of, before

foardiel n.   advantage, benefit

foarfaar n.   forefather

foarfal n.   opportunity

foarfalle v.   to occur, happen   || to come about

foarholle n.   forehead

foarig a.   former, previous, prior

foaritentsje .   snorter

foarnamme n.   first name

foarsichtich a.   careful, cautious

foet [fuət] n.   foot   (pl. fuotten)

foks n.   fox

folgje v.   to follow

folje v.   to fill

folk n.   folk, people

folk .   people

folkloare n.   folklore

foltaazje n.   voltage

fotokopy n.   photocopy

fototastel n.   camera

fraach n.   question

framboas n.   raspberry

frankryk n.   france

frânsk a.   french

frânsman n.   frenchman

frede n.   peace

freed n.   friday

freon [frœːn] n.   friend

freonskip n.   friendship

frij a.   free

frijster n.   miss, spinster

frjemd a.   odd, peculiar

from a.   pious

frou n. c.   woman   pl. froulju

froulik a.   feminine

frucht n.   fruit

fûgel n.   bird

fulkaan n.   volcano

fuotgonger n.   pedestrian

fuotsok n.   sock

fyfde num. ord.   fifth

fyftich num. card.   fifty

fyftjin num. card.   fifteen

fyftjinde num. ord.   fifteenth

fykje v.   to cut, slice

fyts n.   bicycle

WebDict   ©2002-2010 tim w. talpas
dict@jargot.com
http://www.jargot.com/