Frisian > English
a   â   b   c   d   e   é   ê   f   g   h   i   y   j   k   l   m   n   o   ô   p   q   r   s   t   u   ú   û   v   w   x   z    

your query returned 80 result(s)

daagliks adv.   by day

daai n.   dough, paste

dage n.   dawn

dak n.   roof

dalje n.   dahlia

damp a.   moist

damspul n.   checkers

dan adv. part.   then

dat pron. dem. n.   that

dat pron. rel. n.   which, that

dau n.   dew

de [də] art. c.   the

dea n.   death

deadlik a.   deadly

deakiste n.   coffin

deensk a.   danish

definiearje v.   to define

dei n.   day   pl. dagen

deiboek n.   diary

deiljocht n.   daylight

dekoraasje n.   decoration, décor

demokrasy n.   democracy

dêr't pron. rel.   where

desynfektearje .   disinfect

detektive n.   detective

devys n.   motto, slogan

died n.   accomplishment

dielnimme .   participate

dien a.   completed, done, over

dieretú n.   zoo

dik a.   thick

diktatuer n.   dictatorship

direkteur n.   director

diskriminaasje n.   discrimination

dit pron. dem. n.   this

dizze pron. dem. c.   these

djip a.   deep, profound

djoer [djuər] a.   expensive, dear

do pron.   you   (informal) (obl. dy, poss. dyn)

do n.   dove

doar [doər] n.   door

doare .   be bold

doarp n.   village

doarpsman n.   villager

dobbe n.   ditch, hole, pit

dodzje v.   to doze, nap

doel n. n.   aim, goal, purpose, target

doelleas a.   aimless

dôf a.   deaf

dokter n.   physician, doctor

dong n.   fertilizer, manure, dung

dozyn n.   dozen

draak n.   dragon

drank n.   beverage, drink

drastysk a.   drastic

drinke v.   to drink

drip n.   drop of water

droech a.   dry

dronken a.   drunk, intoxicated

dronkenskip .   drunkenness

dronkenskip .   inebriety

drúf n.   grape

druk n.   pressure

drukke v.   to press, oppress

dûbelsinnich a.   ambiguous

dúdlik a.   distinct

dûke v.   to dive, plunge

dûker n.   diver

dûmens n.   rabies

duorje v.   to continue, keep on

dust n.   dust

dútslân n.   germany

duvelsk a.   devilish, diabolical

dwaan v.   to do, make   (pres. ik doch, do dochst, hy docht, wy dogge, past. ik die, do diest, hy die, wy dienen, pp. dien)

dwerch n.   dwarf, midget, pigmy

dwers prep.   across, beyond

dy pron. dem. c.   that

dy't pron. rel. c.   which, that

dyk n.   dike, embankment

dynamyt n.   dynamite

WebDict   ©2002-2010 tim w. talpas
dict@jargot.com
http://www.jargot.com/