Limba Armâneascâ > English
a   â   b   c   ch   d   dh   dz   e   f   g   gh   h   i   j   l   lj   m   n   nj   o   p   q   r   s   sh   t   th   ts   u   v   w   x   y   z    

your query returned 6 result(s)

banâ n. f.   life

bânâtor n.   citizen

bârbatu n. m.   man

bisearicâ n. f.   church

bratsâ n.   arm

bun a.   good   f. bunâ

WebDict   ©2002-2010 tim w. talpas
dict@jargot.com
http://www.jargot.com/